Sikkerhet

Hvilke rettigheter og plikter du har er avhengig av hvor du sykler.

Tekst om trafikkregler for syklister, – hentet fra statensvegvesen.no.

Grunnregelen for trafikk

Vegtrafikkloven § 3 er grunnregelen for trafikk:

«Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret.»

Regler for vikeplikt

Vikeplikt betyr at du skal vike eller stanse til trafikk som krysser din kjøreretning har passert. Er du usikker på om du har vikeplikt, er det sikreste å bremse eller stanse helt.

Sykler du i kjørebanen eller i sykkelfelt

• Vikeplikt for kjørende som kommer fra høyre (høyreregelen).
• Vikeplikt hvis du skal inn på en forkjørsregulert veg (skiltet vikeplikt).
• Ikke vikeplikt hvis du sykler på en forkjørsregulert veg.
• Hvis det er skiltet vikeplikt der du sykler gjelder dette foran regelen om vikeplikt fra høyre.

  • Vikeplikten gjelder i første kryss etter skiltet.
    • Vikeplikt når du skal svinge til venstre og får motgående kjøretøy på din høyre side.
    • Vikeplikt for gående i gangfelt.

Sykler du på sykkelveg, gang- og sykkelveg eller fortau

• Vikeplikt når du skal krysse eller svinge inn på en annen veg. Kjørende på vegen har ikke vikeplikt for syklister som kommer fra sykkelveg, gang- og sykkelveg eller fortau.
• Ikke vikeplikt når du skal krysse en avkjørsel.

Trafikklys

Trafikklys i kryss gjelder foran både skilting og høyreregelen. Du må følge trafikklyssignalet som gjelder for det feltet du befinner deg i.

Er trafikklyssignalet ute av drift (gult blink eller ikke lyssignal), gjelder eventuelt vikepliktskilt eller høyreregelen.

Skifte kjørefelt

Ønsker du å skifte kjørefelt, eller på annen måte bevege deg på tvers av kjøreretningen har du vikeplikt for kjørende som er i feltet du vil kjøre inn i eller må krysse. Dette gjelder bl.a. hvis du sykler i et sykkelfelt og vil svinge over i kjørefeltet til venstre for sykkelfeltet. Du har også vikeplikt når du svinger inn på vegen fra vegkanten, fra vegens skulder, eller ned fra fortau.

Sykling i rundkjøring

Hvis du sykler inn i en rundkjøring, har du vikeplikt for trafikken som er i rundkjøringen. Hvis du skal skifte felt inne i rundkjøringen, har du vikeplikt for kjøretøy som ligger i andre felt.

Forbikjøring eller passering

Forbikjøring skal som hovedregel foregå til venstre. Som syklist kan du kjøre forbi et annet kjøretøy – men ikke en annen syklist – på høyre side. Forbikjøring på høyre side kan være aktuelt forbi stillestående eller saktekjørende kø.

Venstresving

Når du skal svinge til venstre i et kryss, kan du velge mellom stor og liten venstresving. Liten venstresving betyr at du svinger til venstre i krysset på samme måte som andre kjøretøy.

Stor venstresving betyr at du sykler rett fram til du har kommet til den andre siden av krysset, sjekker om det er klart, før du så svinger til venstre inn på den kryssende vegen.